El web no està optimitzat per IExplorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CLUB TENNIS CAMPDEVÀNOL

1.- REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

1.1- El present Reglament regula les relacions, actuació i comportament dels socis del CLUB TENNIS CAMPDEVÀNOL en l’ús i gaudi de les dependències i instal·lacions socials per a facilitar la convivència entre socis, evitant molèsties i abusos. El no compliment de les normes contingudes en el present Reglament donarà lloc a la consideració d’infracció i a la conseqüent amonestació o sanció, segons la gravetat i reincidència.

1.2- Tindran la consideració de socis i podran gaudir de les instal·lacions i serveis del club aquells que estiguin al corrent de pagament de les quotes socials. També en podran disposar aquells familiars i convidats inscrits d’acord amb els Estatuts.

1.3.- Tindran la consideració de convidats/visitants aquelles persones que accedeixin a les instal·lacions acompanyades d’un soci de l’entitat i previ pagament de la tarifa establerta per la utilització d’alguna instal·lació si fos procedent. Del comportament dels convidats/visitants, pel que es refereix al compliment del previst en el present Reglament, serà responsable davant el club, el soci que el presenti i l’acompanyi.

1.4.- L’entrada a totes les instal·lacions esportives, socials i altres serveis queda reservada exclusivament als socis del club i als visitants i convidats. Les instal·lacions esportives només podran ser utilitzades prèvia reserva i per la pràctica de l’activitat esportiva que correspongui. Tot soci es veurà obligat a acreditar la seva condició a requeriment dels empleats del club.

1.5.- Les quotes socials seran abonades, segons previ acord, per mesos o anys, mitjançant la corresponent entitat bancaria. Damunt els rebuts no liquidats en el venciment s’aplicarà l’increment de les despeses de devolució i gestió. La manca de pagament de tres quotes mensuals ocasionarà la pèrdua de la condició de soci del Club, segons determina el règim sancionador d’aquest Reglament.

 

2.- UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I SERVEIS AMB CARÀCTER GENERAL

2.1.- Tot soci haurà de comportar-se en el recinte del Club d’acord amb les adients normes d’educació i civisme

2.2.- Els pares són responsables dels fills menors d’edat. La possible sanció de privació d’entrada al club per infraccions comeses recaurà damunt dels menors, encara que les responsabilitats econòmiques en cas de desperfectes ocasionats o altres abusos hauran d’ésser assumides pels pares.

2.3.- Els menors de 12 anys no podran accedir a les instal·lacions si no van acompanyades d’algun familiar o persona responsable, defugint el club tota responsabilitat en el cas de manca de compliment d’aquest precepte.

2.4.- Queda prohibida la utilització de patinets i bicicletes dins el Club

2.5.- Per circular pel recinte i utilitzar les instal·lacions del Club, s’ha de vestir d’acord amb la normativa de cadascuna de les instal·lacions. Està prohibit circular amb vestit de bany o barnús fora del recinte del vestidor. No es permet l’accés a les pistes en vestit de bany i/o descalç.

2.6.- Està prohibit fumar a tots els espais interiors del Club. Només es permet fumar als espais exteriors del Club.

2.7.- Queda prohibida la venda ambulant, per part dels usuaris, de qualsevol producte dins el Club.

2.8.- Queda totalment prohibit l’oferiment de classes i/o serveis, per part dels usuaris i/o monitors, sense l’autorització expressa de la Junta Directiva.

2.9.- La Junta Directiva es reserva el dret de modificar els horaris de l’ús de les instal·lacions, en funció de les necessitats i nivell d’ocupació de les instal·lacions.

2.10.- El CLUB TENNIS CAMPDEVÀNOL queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels accidents i perjudicis que puguin ocasionar els usuaris, l’incompliment de les normes anteriors o pel mal ús que es faci de les seves instal·lacions. Qualsevol infracció serà sancionada per la Junta Directiva d’acord amb la seva gravetat.

2.11.- La Junta directiva es reserva la potestat de sancionar qualsevol conducta o comportament que aquesta pugui determinar com a conflictiva, o perjudicial per els interessos del club o per els interessos dels seus socis.

 

3.-ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

3.1.- Tennis i Pàdel

3.2.- La reserva de les pistes es pot fer a través de la pàgina web. Els usuaris han de facilitar el seu nom, número de soci o altres requeriments que el Club determini.

3.3.- Per la reserva de pistes de tennis i pàdel, es permet la reserva anticipada amb un màxim de 7 dies d’anterioritat

3.4.- EL club regularà la reserva de pistes fixes durant tota la temporada en funció de l’ocupació i la demanda.

3.5.- S’exigirà anar proveït del corresponent equip de tennis o pàdel, i obligatòriament fer servir calçat adequat que no perjudiqui la superfície de les pistes. Queda explícitament prohibit jugar sense camiseta o amb banyador en qualsevol de les pistes de tennis i pàdel.

3.6.- El temps màxim de reserva de les pistes de tennis i pàdel és de 60 o 90 minuts segons la pista.

3.7.- Si transcorregut el temps assignat no hi ha més usuaris que vulguin ocupar la pista, els jugadors poden allargar el seu temps de permanència a la pista i pagaran l’import corresponent al temps jugat.

3.8.- Està prohibit entrar amb begudes amb envàs de vidre i menjar dins del recinte de les pistes.

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els notres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De totes maneres, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment.  [ més Informació ]